Opening ceremony. Valentin N. TKHAI Opening ceremony. Stanislav N. VASSILYEV
Stanislav N. VASSILYEV Valeriy V. KOZLOV
Alexander B. KURZHANSKIY Tassilo KUEPPER
Tassilo KUEPPER Askar A. AKAEV Victor F. ZHURAVLEV
Viacheslav I. MAKSIMOV Alexandr S. ANDREEV
Alexander P. KRISHCHENKO Gennadiy A. LEONOV
Plenary sessions Plenary sessions
Plenary sessions Plenary sessions
Plenary sessions Plenary sessions
Plenary sessions Plenary sessions
Plenary sessions Plenary sessions
Plenary sessions Plenary sessions
Askar A. AKAEV Valentin N. TKHAI Ivan N. BARABANOV
Alexander B. KURZHANSKIY,Stanislav N. VASSILYEV Valentin N. TKHAI, Stanislav N. VASSILYEV
Ivan V. MATROSOV Marina.V. PYATNITSKAYA, N.I. MATROSOVA
N.I. MATROSOVA, O.N. AGEEVA, M.V. PYATNITSKAYA
Stanislav N. VASSILYEV, Sergey Ya. STEPANOV, Madeleine PASCAL
Sergey A. ZEGZHDA, Valeriy V. KOZLOV Askar A. AKAEV, Stanislav N. VASSILYEV
Alexander L. FRADKOV Alexander B. KURZHANSKIY
Stanislav N. VASSILYEV Ivan N. BARABANOV
Tassilo KUEPPER, Ivan N. BARABANOV Alexander B. KURZHANSKIY, Valeriy V. KOZLOV
Sergey A. ZEGZHDA, Valentin N. TKHAI, Ivan N. BARABANOV Luca COLLINI, Rinaldo GARZIERA
Pavel E. RYABOV, Alexander B. BATKHIN Alexander A. KOSOV, Sergey A. ULYANOV
Valentin N. TKHAI, Alexander B. KURZHANSKIY S. N. VASSILYEV, A.B. KURZHANSKIY, V. N. TKHAI
I.A. FINOGENKO, N.I. Matrosova, A. A. KOSOV,A. B. KURZHANSKIY Oleg V. ANASHKIN, Natalia O. SEDOVA, Olga D. YURJEVA
Tassilo KUEPPER Marina V. PYATNITSKAYA, Ekaterina O. MIZYAKINA
Plenary sessions V.B. GUSEV Sergey A. ZEGZHDA
A.I. BARKIN Natalia O. SEDOVA Gennadiy A. LEONOV
Alexander V. RODNIKOV, Valentin D. IRTEGOV Maria A. MUNITSYNA, Ivan N. BARABANOV
V.A. KAMENETSKIY, A.I. BARKIN Mark M. KOGAN, Alexander L. FRADKOV
Sergey A. GUTNIK Alexander P. KURDYUKOV, Viktor M. SUKHANOV
Valery N. AFANASYEV Lev B. Rapoport
Elena V. PAVLOVA Alexander B. BATKHIN
Ivan N. BARABANOV, Alexander B. KURZHANSKIY, Tassilo KUEPPER Oleg V. ANASHKIN
Closing ceremony.Valentin N. TKHAI Closing ceremony. Ivan N. BARABANOV
E.O. MIZYAKINA, A. B. KURZHANSKIY, V.V. KOZLOV Valentin N. TKHAI, Alexander B. KURZHANSKIY
Valentin D. IRTEGOV Anatoly I. KALININ, Alexander B. KURZHANSKIY
Vladimir I. MATIUKHIN, Ivan A. FINOGENKO V. А. KURAKIN, Y. I. KHANUKAYEV
Nikolay V. TKHAY, Alexander S. Sumbatov Dar'ja V. SOBOLEVA
Coffeebreak Coffeebreak
Coffeebreak Alexander V. Nazin, Boris M. MILLER, Yuriy V. MITRISHKIN
Alexander B. KURZHANSKIY, Alexander P. KURDYUKOV Alexander V. RODNIKOV, Dmitry ZENKOV
A.I. BARKIN, Alexander V. KARAPETYAN A.I. BARKIN, Alexander L. FRADKOV, Boris T. POLYAK
Section sessions Evgeny Ya. RUBINOVICH, Vladimir I. MATIUKHIN
Section sessions Valery V. BARANOV
Section sessions Galina. V. ROMANOVA Victor M. MOROZOV
V.G. VASILYEV Galina. V. ROMANOVA, Ekaterina O. MIZYAKINA
Galina. V. ROMANOVA, Margarita V. ISHKHANYAN Margarita V. ISHKHANYAN, Anna M. RUSINOVA